Condicions Generals | 🥇 Asesoría y Gestoría ✔ | Facturación【GRATIS】programa

Si us plau, llegiu aquests Termes de Servei abans d’utilitzar la nostra web, ja que, en accedir a qualsevol part de la web, esteu acceptant aquests Termes.

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fan constar les següents dades:

1. DADES IDENTIFICATIVES

L’empresa titular del domini web www.hoyasesores.com és Toquero Assessors, SLU (en endavant HOY asesores), amb domicili al carrer Illes Balears, 1-3 1r 8a, 43850 de Cambrils, amb N.I.F. B43697010. Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 1830 de Societats, Foli 45, Full T-25730

El seu principal objectiu és facilitar als clients eines de control i gestió dels seus negocis.

2. CONTACTE

Els internautes poden utilitzar qualsevol d’aquests mitjans per comunicar-se amb nosaltres:

3. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta des d’aquest accés i/o ús, les presents Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

Per accedir als continguts s’ha de tenir més de 18 anys.

4. POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

HOY asesores compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i demés legislació aplicable que vetllen per garantir un correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari amb els compromisos de confidencialitat propis de l’empresa.

Per tot això, HOY asesores ha adoptat les mesures tècniques oportunes per mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar la pèrdua, alteració o tractament o accés no autoritzat.

Matisem que existeix una minimització de les dades, és a dir, les dades seran tractades amb total transparència i confidencialitat, limitats a les dades necessàries amb la finalitat de gestionar els serveis oferts.

Així mateix, HOY asesores informa que acompleix la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us serà sol·licitat el vostre consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

La informació que consti als nostres fitxers ha d’estar sempre actualitzada i sense errors, per la qual cosa demanen als nostres clients que ens mantinguin informats de les modificacions i rectificacions que puguin sorgir en les seves dades de caràcter personal, essent sempre els clients els únics responsables de la veracitat de les dades facilitades.

De tal manera, els usuaris tenen dret a retirar el consentiment prestat, posant-se en contacte a través de la següent adreça electrònica: lopd@hoyasesores.com

Si voleu més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat

5. POLITICA DE COOKIES

HOY asesores utilitza cookies que afecten a la navegació de l’usuari a la pàgina web, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de les preferències i hàbits de navegació del mateix.

Podeu ampliar informació al respecte a la nostra Política de Cookies .

6. ÚS DEL LLOC WEB

HOY asesores proporciona l’accés a diferents serveis i programes. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web a tots els efectes.

La simple navegació a través de la nostra web té caràcter gratuït i no exigeix registre previ de l’usuari. No obstant això, si l’usuari vol accedir a determinats serveis i continguts s’haurà de registrar.

Mantingueu les vostres claus d’accés confidencialment. És a dir, l’usuari és el responsable de l’activitat que es desenvolupi en el seu compte. També ha de comprometre’s a fer un ús adequat de tots els continguts i serveis.

6.1. USOS PROHIBITS´

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció susceptible de ser sancionada per part de la legislació vigent. L’usuari podrà descarregar i emmagatzemar còpies exclusivament per al seu ús personal sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

Queda prohibit, sense autorització prèvia, establir enllaços, hipervincles o links, des de llocs web de tercers a pàgines de Hoy asesores diferents de la pàgina principal del seu portal.

A més, anomenem un seguit de prohibicions genèriques que s’han d’acomplir sense cap observació; incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de Hoy asesores, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment citats; intentar accedir i, en tal cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

6.2. PROCEDIMENTS DE REGISTRE

El procés de contractació comença quan, després de posar-se en contacte amb Hoy asesores, el client rebi un email amb els nostres honoraris i aquest decideixi acceptar-los.

Es procedirà a realitzar el registre demanant-li dades personals que l’usuari proporcionarà de manera lliure i voluntària. Després de la seva introducció al sistema de Hoy asesores, es facilitarà a l’usuari unes credencials d’accés que li permetran gaudir dels serveis contractats.

Tal i com ja hem dit, l’usuari ha de ser major d’edat i fer-se responsable de prendre les mesures pertinents per a la protecció de les seves credencials d’accés, que són d’ús personal i intransferible.

7. PREUS I SITUACIÓ D’IMPAGAMENT

Els serveis d’assessoria que ofereix Hoy asesores estan subjectes als següents preus:

 • Autònom STANDARD, quota mensual de VINT-I-CINC EUROS (25 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 2 treballadors.

 • PIME STANDARD, quota mensual de QUARANTA-NOU EUROS (49 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 2 treballadors. (1)

 • Autònom PRO, quota mensual de QUARANTA-NOU EUROS (49 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 2 treballadors.

 • PIME PRO, quota mensual de SETANTA EUROS (70 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 3 treballadors. (1)

 • Autònom PRESENCIAL, quota mensual de SETANTA-CINC EUROS (75 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 2 treballadors.

 • PIME PRESENCIAL, quota mensual de CENT QUARANTA (140 €) pels serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral, més VINT-I-CINC EUROS (25 €) mensuals si té fins a 3 treballadors. (1)

(1) La confecció de la nòmina de l’administrador/s es computa com la d’un treballador.

· Preus sense IVA.

· En cas de tenir més treballadors, consulteu-nos.

Aquests preus no inclouen bestretes, com ara les taxes de Registre Mercantil i/o Propietat, així com notaries, organismes públics, etc., que seran cobrades el mes corresponent al tràmit.

Cal dir que els preus són orientatius, essent vinculant el preu enviat per l’equip de Hoy asesores a través de correu electrònic abans antes de la contractació.

Davant de qualsevol canvi del contingut a l’empresa es procedirà a valorar i ajustar el nou preu segons el servei requerit, notificant-se aquest a través d’una comunicació formal.

També fem constar que, en cas que es produeixin devolucions dels rebuts emesos per Hoy asesores, el servei podrà ser suspès i s’aplicarà un recàrrec de 12 € per gestió de recobrament, essent en tot cas l’usuari el responsable d’abonar la factura tornada mitjançant transferència bancària o ingrés al compte corrent ES72 0182 4206 0002 0152 9090.

8. FORMA DE PAGAMENT

Les quantitats fixades es cobraran per mesos vençuts.

En cas de devolució de rebuts, serà el client qui hagi d’abonar la quantitat resultant, tal i com bé s’especifica a l’apartat 7.

9. ELS NOSTRES SERVEIS

Oferim serveis d’assessoria comptable, fiscal i laboral per a pimes i autònoms.

El client tindrà en tot moment el suport i assessorament d’un assessor especialitzat que li serà assignat.

A més, Hoy asesores ofereix un programa de facturació gratuït anomenat Hoy Factura on podreu confeccionar les vostres factures encara que no sigueu client.

Hoy Factura està dissenyat i programat en llenguatges de darrera generació. Oferim la millor eina informàtica disponible al mercat amb la sola finalitat de ser cada dia més eficients.

Gràcies al nostre software avançat, als nostres clients els hi cal un sol clic per controlar i veure com va la seva empresa.

A més, disposareu gratuïtament de El Portal del Empleado. Aquí podreu fer que els vostres treballadors es registrin a fi i efecte que ells mateixos puguin accedir i descarregar la seva documentació laboral (nòmines, certificats de retencions…)

Només us caldrà invertir una mínima part del vostre temps en bolcar la documentació necessària per tal que el gestor faci la feina per a vós.

A través de les nostres plataformes pots disposar i realitzar els següents tràmits:

 • Emetre factures.

 • Pujar la teva documentació de forma ràpida i senzilla.

 • Disposar d’informació comptable, balanços i comptes de resultats actualitzats en temps real.

 • Conèixer l’estat de les factures amb els clients i proveïdors.

 • Comparar amb exercicis anteriors aspectes com, per exemple, els ingressos i despeses entre períodes.

També podreu estar al dia dels impostos i models fiscals que hagueu de presentar:

 • Impost sobre Societats (IS)

 • Impost del Valor Afegit (IVA)

 • Retencions sobre rendiments del treball (IRPF)

 • Retencions sobre arrendaments

 • Declaracions Intracomunitàries (349 i Intrastat)

 • Declaració d’operacions amb tercers (347)

 • Impost sobre Activitats Econòmiques

Tots els documents oficials estaran sempre disponibles a la vostra àrea privada.

En l’àrea laboral, el vostre assessor s’encarregarà d’elaborar amb prou temps:

 • Les nòmines dels treballadors.

 • Els contractes i models oficials per a la seva presentació davant l’Administració.

 • Els tràmits davant la Seguretat Social i diferents sistemes (altes, baixes i variacions, confecció i enviament mensual de les assegurances socials i la gestió dels comunicats d’incapacitat temporal –per contingències comunes o professionals-).

 • Càlculs i confeccions relacionades amb l’IRPF de la vostra plantilla.

A més, el gestor s’encarrega de rebre, descarregar i respondre totes les notificacions electròniques que rebi l’empresa i planificar totes les dates importants relacionades amb les obligacions de l’empresa.

Altres serveis fiscals no inclosos en els honoraris fixos mensuals:

 • Informe mensual

 • Gestió d’IAE

 • Enquestes mercantils (INE).

 • Importació de comptabilitat d’exercicis anteriors.

 • Apertura d’una filial o sucursal a l’estranger.

 • Serveis fiscals, comptables i laborals a l’estranger.

 • Gestions amb clients de dubtós cobrament.

 • Comprovació de comptabilitats i impostos d’exercicis anteriors.

 • Actes d’aprovació de Comptes Anuals.

 • Auditories comptables i fiscals

Es procedirà a valorar i estudiar les gestions necessàries per tal de pressupostar-ho.

Altres serveis laborals no inclosos en els honoraris fixos mensuals:

 • Gestió de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant l’alletament natural 35€

 • Gestió i resposta de requeriment d’embargaments de sous i salaris 15€

 • Inspecció de treball 75€ (a valorar en cada cas)

 • Expedient de regulació laboral (a valorar en cada cas)

 • Aplicació i confecció de règim disciplinari 25€

 • Confecció d’acomiadaments objectius i disciplinaris 30€

 • Apertura de centre de treball 15€

 • Ajornament de deute a la Seguretat Social 60€

 • Simulació de costos 15€

 • Modificacions substancials de les condicions de treball (jornada, salari, torns, funcions) 40€

 • Gestió d’expedient d’IT autònom i comunicats de confirmació 50€

 • Gestió IT per contingències comunes per treballador 10€

 • Gestió IT per contingències professionals per treballador 25€

 • Gestió de comunicació de confirmació IT/AT (cada comunicació) 3€

 • Certificats d’estar al dia dels pagaments amb la Seguretat Social 15€

Pel que fa a l’enviament de factures per part del client, aquest pot fer-se de dues maneres:

 • Servei STANDARD: És el client qui les mecanitza a través de HOY FACTURA, diferenciant-les entre factures de venda i de compres.

 • Servei PRO: En aquest cas el client pot mecanitzar-les ell mateix a través de HOY FACTURA o pujar-les directament a la plataforma de la nostra aplicació HOY GESTIÓN – a la pestanya Comptabilitat – o mitjançant una foto realitzada des del mòbil. Els formats acceptats són pdf o jpg.

10. DURADA DEL CONTRACTE

Encara que la durada de la relació establerta és indefinida, aquest contracte podrà rescindir-se per qualsevol de les parts en qualsevol moment, sempre i quan el client ho notifiqui a l’altre part amb 30 dies d’antelació a la data de resolució anticipada de la citada relació. Cal dir que el servei es mantindrà actiu fins a l’últim dia del mes següent a l’avís.

Hoy asesores podrà suspendre immediatament el servei prestat si no es compleixen les condicions establertes al punt 6.2.

A més, Hoy asesores estarà obligat a entregar a tot usuari que estigui al corrent de tots els seus pagaments tota la documentació pertanyent al mateix abans de la seva destrucció, fent-ho constar per escrit.

Totes les comunicacions que puguin resultar entre les dues parts haurà de fer-se per escrit i enviar-se, ja sigui mitjançant correu ordinari o electrònic a les adreces citades al punt 1. Dades Identificatives.

11. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Hoy asesores es responsabilitza de les obligacions que es generin des del moment de la contractació, però no ho fa pas dels danys i perjudicis que poguessin sorgir a causa d’absència o deficiència en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència.

L’empresa tampoc es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que puguin produir-se a causa d’errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’usuari.

Referent a les obligacions de l’usuari, aquest haurà d’utilitzar els serveis de Hoy asesores, en conformitat amb les presents Condicions.

El compte de l’usuari serà gestionat únicament a través de les claus d’accés obtingudes després de la contractació. L’usuari ha de preservar-ne la confidencialitat per evitar així la suplantació d’identitat. Davant d’una possible detecció d’amenaça, l’usuari haurà de comunicar-ho immediatament per tal d’evitar usos no autoritzats.

12. PROPIETAT INTEL∙LECTUAL I INDUSTRIAL

L’assessoria és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús…) en general tot el contingut que sigui accessible des del portal. Tots els drets reservats.

En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i escrita.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es trobés instal·lat a les pàgines de Hoy asesores.

En cap cas l’ús dels nostres serveis per part de l’usuari el converteix en titular de cap dels drets de propietat intel·lectual dels mateixos ni del contingut al qual accedeixi.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Hoy asesores serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

13. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Hoy asesores, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web –el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics- així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Tampoc ho farà davant de qualsevol circumstància derivada del mal ús de les seves credencials o de la manca d’informació.

14. DRET D’EXCLUSIÓ

Hoy asesores es reserva el dret a denegar o suspendre l’accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les nostres polítiques o condicions o si considerem que la conducta pot ser malintencionada.

15. MODIFICACIONS

Hoy asesores podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. Poden realitzar-se, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

16. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’assessoria i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona, excepte en cas que la llei aplicable disposi una altra cosa.

Disposar d’un servei de qualitat amb HOY Asesores és possible si existeix col·laboració entre el client i l’assessoria. Si com a client acompliu amb les pautes de col·laboració anteriorment citades, garantim l’èxit de la gestió del vostre negoci.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?