Libros fiscales obligatorios para sociedades mercantiles
libros fiscales y mercantiles obligatorios

Llibres fiscals obligatoris

Tota societat mercantil ha de portar un control de la seva gestió empresarial. A continuació t’indiquem quins són els llibres que exigeix l’Administració a tota empresa o professional.

Llibres mercantils

Recullen acords presos entre socis a les juntes generals.

  • Llibre d’actes. Fa referència a les reunions i juntes durant les quals es prenen decisions empresarials. En aquesta acta es pren nota de diferents aspectes, com ara els assistents, les dates, el lloc i el resum dels temes tractats.
  • Llibre de registre de socis, societat o accions. En ell es registra la identitat dels socis, així com la seva participació i dret a la societat, sempre actualitzat davant l’evolució d’aquesta. El tipus de llibre varia en funció de la societat en la qual participem.
Llibre de registre de socis Llibre de registre de la societat Llibre de registre d’accions nominatives
SL / SLL / SGR SLU SA / SAL / S. Com. Por A.

 Llibres fiscals

Els llibres fiscals registren els ingressos i despeses d’una empresa. Sense excepció, totes les empreses que facturin amb IVA han d’emetre els següents llibres:

  • Llibre de factures emeses. Les que crea l’empresa als seus clients i repercuteixen en ingressos.
  • Llibre de factures rebudes. Les que composen totes les despeses de l’empresa.
  • Llibre de béns d’inversió. Registre individual dels béns d’inversió. Inclou dades precises per tal d’identificar els documents relacionats amb cadascun d’aquests béns.
  • Llibre d’operacions intracomunitàries. Registre d’operacions amb clients i proveïdors de la Unió Europea. Ha de contenir la descripció dels béns, la identificació del destinatari o remitent i l’estat membre de la UE d’origen o destí, entre d’altres.
  • Llibres comptables
  • Llibre diari. Registre de totes les operacions diàries relacionades amb l’empresa. No cal que hi fem anotacions diàries, però no podem superar els tres mesos sense registres.
  • Llibre d’inventaris i comptes anuals. Recull la situació de l’empresa i la seva evolució. S’elabora segons les pautes marcades en el Pla General de Comptabilitat i comprèn un balanç inicial detallat de l’empresa, un balanç de sumes i saldos (de forma trimestral com a mínim) i un inventari de tancament d’exercici.


Abrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?