Mesures fiscals i laborals més rellevants que poden afectar i beneficiar al teu EMPRESA. | 🥇 Asesoría y Gestoría ✔ | Facturación【GRATIS】programa

Benvolgut client,

La crisi sanitària ocasionada en els últims dies per la pandèmia de l’COVID-19 s’està transmetent
a l’economia i la societat a una velocitat inusitada, afectant tant a l’activitat productiva com
a la demanda i als el benestar dels ciutadans. L’economia s’està veient afectada per diversos
canals, atenent l’evolució temporal i geogràfica de l’brot de COVID-19. Per fer front a
les tensions de liquiditat de les empreses s’ha publicat el dia d’avui el Reial decret llei 8/2020, de
17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’
COVID-19. Concretament a 43 articles i diverses disposicions addicionals, transitòries i finals. et
resumim i expliquem les mesures fiscals i laborals més rellevants que poden afectar i
beneficiar al teu EMPRESA.

Mesures laborals:

1) S’estableix amb caràcter preferent el treball a distància, i l’empresa adoptar les
mesures oportunes si això és tècnica i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació
resulta proporcionat. Aquestes mesures seran prioritàries davant la cessació temporal o
reducció de l’activitat. Un cop finalitzada la situació d’excepcionalitat sanitària dels
treballs es reprendran amb normalitat.
(Art. 5 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

2) Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada: Les persones treballadores per
compte d’altri que acreditin deures de cura respecte de el cònjuge o parella de fet, si com
familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran
dret a accedir a l’adaptació de la seua jornada i / o reducció de la mateixa quan concorrin
circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la
transmissió de l’coronavirus. S’entén que concorren aquestes circumstàncies pel tancament de
els Centres Educatius.
La decisió correspon a la persona treballadora. L’Empresa i el treballador hauran de fer el
possible per arribar a un acord. Aquesta reducció pot afectar el 100% de la jornada i comporta
la reducció dels corresponents salaris.
(Art. 6 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

3) Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als autònoms: Amb caràcter
excepcional i amb vigència limitada d’un mes o fins l’últim dia de l’estat d’alarma, si es
prorrogués, els treballadors per compte propi o autònoms les activitats quedin
suspeses i en el supòsit que la seva facturació en el mes anterior qual se sol·licita la prestació
es vegi reduïda en un 75% en relació amb la facturació de l’semestre anterior, tindran dret
a una prestació extraordinària per cessament d’activitat si es compleixen una sèrie de requisits (alta
RETA, estar a l’corrent de pagament a la Seguretat social, …).
La quantia de la prestació es determina aplicant el 70% de la base reguladora.
(Art. 17 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

4) ERTEs: S’adopten mesures excepcionals en relació amb la suspensió de contractes i
reduccions de jornada per casusa de força major per evitar acomiadaments. Aquestes mesures poden
ser adoptades:

– Perquè l’empresa es veu obligada a suspendre o cancel·lar activitats, tancament temporal de
locals d’afluència pública, restriccions d’el transport públic, manca de subministraments, …
– Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades pel
COVID-19.

S’aplicarà la regulació existent dels expedients de regulació d’ocupació amb algunes
especialitats com la celeritat en la tramitació de l’expedient per Inspecció de Treball
(Màxim 7 dies).

L’empresa quedarà exonerada de l’abonament de la prestació a la Seguretat social mentre duri
aquest període (si tingués menys de 50 treballadors). Aquesta exoneració no afectarà la
cotització de la persona treballadora.

Els treballadors han de percebre prestació per desocupació encara que no tinguin període de
ocupació cotitzat mínim necessari per a això i no computarà el temps en què es percebi la
prestació per desocupació.

Aquestes mesures només estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària de l’
COVID-19.
(Arts. 22 a 28 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

HEM DE TENIR EN COMPTE la disposició addicional sisena, que estableix que totes les mitjanes
extraordinàries de l’àmbit laboral d’aquest RD estan subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Mesures fiscals:

1) Línia d’avals per a empreses i autònoms i ampliació línies ICO: El Ministeri de
Afers Econòmics atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit,
establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics, … a empreses i
autònoms. Les condicions i requisits s’han d’establir per Acord de Consell de Ministres.
S’amplien les línies ICO de finançament mitjançant la intermediació d’entitats financeres
a curt, mitjà i llarg termini per facilitar liquiditat a empreses (Pymes i autònoms).
(Arts. 29 i 30 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març)

2) Suspensió de terminis tributaris: Els terminis de pagament dels deutes tributaris (acords de
ajornament i fraccionament concedits, subhastes, …) i també per atendre
requeriments, diligències d’embargament, formular al·legacions, devolució d’ingressos
indeguts, … que no hagin conclòs el dia d’avui, s’ampliessin fins al 30 d’abril de l’any 2020.
El període comprès des d’avui fins al 30 d’abril de l’any 2020 no computarà a efectes de
prescripció i caducitat.
(Art. 33 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

3) Mesures que afecten les societats: El termini de 3 mesos a comptar des del tancament de l’
exercici social per formular els comptes anuals i altres documents legalment exigibles
per la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma,
reprenent-de nou per altres tres mesos a contra des d’aquesta data. En el cas que la
societat ja ha formulat els comptes de l’exercici anterior, si l’auditoria és obligatòria,
s’entendrà prorrogada per 2 mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.
(Art. 40 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

4) Sol·licitud de concurs de creditors: El deutor que es trobi en estat d’insolvència no
tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.
(Art. 43 de l’esmentat RD-Llei 8/2020, de 17 de març).

Anirem informat si hi ha novetats a l’respecte. Qualsevol dubte d’aplicació concreta d’aquestes
mesures al teu Empresa les solucionarem i resoldrem individualment per garantir la millor
solució en aquests moments complexos que estem vivint.

Salutacions cordials,

Cambrils, 18 març 2020

Descarregar comunicat HOYASESORES en PDFAbrir chat
¿Estás listo para hablar con nosotros?